De redovisade läkemedelsspecifika och diagnosspecifika indikatorerna är ofta relaterade till en särskild diagnos eller krav på andra individuella behandlingsprocedurer (att till exempel först ha prövat ett visst läkemedel).  Vid uppföljning blir det komplext att ta fram statistik för dem. Det går inte att härleda indikatorn till den angivna patientgruppen utan att ta del av dennas journaler. Varje enskild patients journal skulle behöva granskas för att knyta dem till respektive indikator.

I nedanstående statistiska översikt presenteras därför statistik över de indikatorer som inte kräver sekretessbelagd information. Nya resultat kommer att presenteras en gång i kvartalet så att det på sikt blir möjligt att göra jämförelser av utvecklingen över tid.

Läkemedelskombinationer som kan leda till interaktioner av klinisk betydelse: D-interaktioner

Andel personer (procent) som har en eller flera preparatkombinationer som kan leda till läkemedelsinteraktioner av klass D.