Seniormedicin.se innehåller fakta och praktiska råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre. Informationen baseras på Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi från 2010, men har uppdaterats med nyare referenser och de senaste behandlingsrekommendationerna kring dosering av läkemedel hos äldre med nedsatt njurfunktion och urinvägsinfektion. Seniormedicin.se vänder sig i första hand till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Information om berörda substanser och preparat uppdateras en gång per månad på seniormedicin.se. Informationen hämtas från LIF:s databas över läkemedel, vilken är samma databas som används av FASS. Statistiken på seniormedicin.se uppdateras varje kvartal. FoU i Väst/GR ansvarar för förvaltningen av seniormedicin.se på uppdrag av Socialstyrelsen.

Det finns två grupper av indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. De läkemedelsspecifika indikatorerna beskriver kvaliteten med avseende på val av preparat, behandlingsregim, dosering samt läkemedelskombinationer. De diagnosspecifika indikatorerna beskriver förekomst av rationell eller olämplig läkemedelsanvändning vid elva av de vanligaste diagnoserna hos äldre, nämligen hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom – angina pectoris, hjärtsvikt, kronisk destruktiv lungsjukdom, typ 2-diabetes, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och ulcussjukdom, urinvägsinfektion, smärta, demens, depression och sömnstörning.

Under varje diagnosspecifik indikator anges vad som är en rationell respektive olämplig behandling. Med rationell behandling (jämför eng appropriate prescribing) avses en kvalitetsmässigt god förskrivning ur i första hand ett medicinskt och farmaceutiskt perspektiv och i andra hand ett kostnadsperspektiv. Olämplig läkemedelsanvändning definieras som användning av preparat som kan orsaka påtaglig olägenhet för patienten eller medför stor risk för allvarliga biverkningar. Både preparat som är olämpliga eller kontraindicerade vid aktuell diagnos, och preparat som är generellt olämpliga för äldre beaktas. Indikatorerna speglar i första hand kvaliteten i läkemedelsanvändningen på gruppnivå. I det enskilda fallet kan en annan behandling än den som rekommenderas i indikatorerna vara motiverad.

Indikatorerna kan både användas som stöd vid förskrivning av läkemedel till äldre och vid uppföljningar av äldres läkemedelsbehandling på såväl lokal, regional och nationell nivå. Med äldre avses här i första hand personer från 75 år.

För de flesta indikatorer finns ingen självklar bästa nivå. Därför anges en standard för varje indikator, ett mål, uttryckt som en önskvärd riktning: så hög som möjligt eller så låg som möjligt. Specifika mål kan dock sättas upp av dig som tillämpar indikatorerna.

År 2004 publicerade Socialstyrelsen första versionen av Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Sex år senare reviderades de. Ansvariga på Socialstyrelsen för detta arbete har varit Johan Fastbom, projektledare och professor i geriatrisk farmakologi, samt Ingrid Schmidt, Farm Dr och utredare.

De läkemedelsspecifika indikatorerna har tagits fram och reviderats i nära samarbete med en expertgrupp med representanter för primärvården, geriatriken, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, apoteket, landstingsanställda apotekare, sjuksköterskor från landsting och kommun samt läkemedelsepidemiologi.

De diagnosspecifika indikatorerna har tagits fram och reviderats i samarbete med läkemedelskommittéernas ordförandekollegium (LOK) tillsammans med landets läkemedelskommittéer.

Indikatorerna har genom ett remissförfarande dessutom bedömts i sin helhet av landets läkemedelskommittéer, verksamhetschefer inom primärvården, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor samt läkarorganisationer inom primärvård och geriatrik. Pensionärsorganisationerna och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har också getts möjligheten att yttra sig över remissversionen.

År 2013 fick FoU i Väst/GR i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram denna webbaserade version av indikatorerna för god läkemedelsterapi hos äldre. Ansvariga på FoU i Väst/GR för detta arbete har varit Theresa Larsen, projektledare, och Pia Schmidtbauer, projektassistent. Finn Hensner och Peder Strömberg på Elicit AB har stått för den tekniska utvecklingen av webbsidan. En referensgrupp* har granskat alla texter samt kommit med synpunkter på sidans uppbyggnad och användarvänlighet. Sidan har även granskats av Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi och uppdragsgivare på Socialstyrelsen.

 

* Referensgrupp

Namn Befattning
Lennart Andrén leg läkare, docent, Sahlgrenska Akademin
Tobias Karlsson leg apotekare, Närhälsan, sekreterare i terapigrupp Äldre och läkemedel i Västra Götaland
Elof Dimenäs Dr Med Science, adj professor, Göteborgs universitet
Marie Elm leg sjuksköterska, MAS i Borås Stad, medlem i terapigruppen Äldre och läkemedel i Västra Götalands län
Anna Janson distriktsläkare, ordförande i läkemedelskommittén i Blekinge
Kjell Jansson överläkare, ordförande i läkemedelskommittén i Östergötland
Sten Landahl leg läkare, professor och konsult i äldrevård och läkemedel