För dessa preparat ska det finnas en välgrundad och aktuell indikation för att använda läkemedlet. Bedöm om den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Följ upp och ompröva behandlingen regelbundet med täta intervall. Undvik preparaten vid nyinsättning. Bedöm risken för abstinensbesvär vid utsättning om patienten redan använder preparaten.

Preparat Biverkningar
Bensodiazepiner med lång halveringstid:

 • Diazepam
 • Nitrazepam
 • Flunitrazepam
Dagtrötthet (hangover), kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall.
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter:

 • Medel mot inkontinens
 • Lugnande medlet hydroxizin (Atarax)
 • Äldre typ av antidepressiva medel (TCA)
 • Antipsykotiska läkemedel av högdostyp (t ex levomepromazin – Nozinan®)
Antikolinerga effekter. Kognitiva störningar, allt från lättare minnesstörningar till förvirring (konfusion). Särskilt stor risk hos äldre med demens av Alzheimertyp, men tilltar även vid normalt åldrande.
Tramadol Illamående och centralnervösa biverkningar som förvirring. Bör inte kombineras med läkemedel som påverkar signalsubstansen serotonin, såsom SSRI-preparat, på grund av ökad risk för serotonergt syndrom.
Propiomazin Kan ge dagtrötthet hos äldre och framkalla extrapyramidala symtom, bland annat restless legs.

Hanlon JT, Schmader KE, Boult C, Artz MB, Gross CR, Fillenbaum GG, Ruby CM & Garrard J. Use of inappropriate prescription drugs by older people. J Am Geriatr Soc 2002;50(1):26-34.

Indikator

Andelen personer (procent) som använder:

 • Långverkande bensodiazepiner (N05BA01, N05CD02, N05CD03)
 • Läkemedel med antikolinerga effekter
 • Tramadol (N02AX02)
 • Propiomazin (N05CM06)

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så låg som möjligt.

Berörda substanser

Alkylaminer - substituerade

Antiarytmika klass ia

Antikolinergika - kvartära ammoniumföreningar

Antikolinergika med tertiär aminogrupp

Fentiazinderivat med dimetylaminopropylkedja

Icke-selektiva monoaminoåterupptagshämmare

Medel vid parkinsonism

Opiater och opioider i kombination med spasmolytika

Urologiska spasmolytika

övriga antiemetika