Analysera förekomst av kombinationer av läkemedel som kan leda till interaktioner med stöd av interaktionsdatabasen SFINX. Interaktioner av klinisk betydelse omfattar dem som är klassificerade som C eller D enligt interaktionskapitlet i FASS:

C-interaktioner – ”Interaktionen kan leda till ändrad effekt eller biverkningar men kan bemästras med individuell dosering och/eller plasmakoncentrationsbestämning av läkemedlet. Kombinationen kan kräva dosanpassning.”

C-interaktioner bör beaktas vid in- och utsättning eller dosändring av ettdera preparatet, men behöver inte utgöra något problem när behandlingen är inställd.

Exempel: ACE-hämmare+loopdiuretika; ACE-hämmare+diabetesmedel; paracetamol+warfarin.

D-interaktioner – ”Interaktionen kan leda till allvarliga kliniska konsekvenser i form av svåra biverkningar, utebliven effekt eller är i övrigt svår att bemästra med individuell dosering. Kombinationen bör därför undvikas.”

Exempel: ASA (även lågdos)+cox-hämmare (NSAID); kalium+kaliumsparande diuretika.


European Medicines Agency. Committée on herbal medicinal products. EMEA/HMPC/51871/2006.

Hines L E, Murphy JE. Potentially Harmful Drug–Drug Interactions in the Elderly: A Review. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy Volume 9, Issue 6, December 2011, Pages 364–377.

Juurlink DN et al. Drug-drug interactions among elderly patients hospitalized for drug toxicity. JAMA, April 2, 2003—Vol 289, No. 13.

SFINX. Medbase AB. Finland.

Indikator

Andelen personer (procent) som har:

  • en eller flera kombinationer av läkemedel som kan ge upphov till D-interaktioner.

 


Standard

Andelen personer (procent) ska vara så låg som möjligt.